11-2019FGi-Frankfurt-News-Junghof-Plaza-Ruby-Hotel2